Bạn có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm bất kỳ lúc nào khi hợp đồng còn hiệu lực.

Đối với bên mua bảo hiểm mới là cá nhân

  1. Phiếu yêu cầu Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cá nhân
  2. Giấy tờ chứng minh nhân thân của Bên mua bảo hiểm
  3. Giấy tờ khác: Giấy tờ chứng minh mối quan hệ bảo hiểm
  4. Trường hợp Bên mua bảo hiểm qua đời: Giấy thoả thuận chỉ định Bên mua bảo hiểm mới
  5. Giấy tờ chứng minh nhân thân của BMBH mới
  6. Trường hợp BMBH qua đời: Giấy thỏa thuận chỉ định BMBH mới và giấy chứng tử BMBH cũ (bản photo có công chứng)
  7. Trường BMBH mới tham gia rider thì bổ sung YCBH bổ sung và phí

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ