Bạn có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm bất kỳ lúc nào trong vòng 24 tháng kể từ kỳ phí mất hiệu lực.

Thủ tục bao gồm:

  1. Phiếu yêu cầu khôi phục hiệu lực HĐ
  2. Phí phải thanh toán đủ các kỳ phí đến hạn đã qua (bổ sung thêm 1 kỳ phí nếu còn không quá 15 ngày là đến ngày định kỳ đóng phí tiếp theo sau khi khôi phục) và các khoản vay, nếu có
  3. Tờ khai sức khỏe nếu HĐ mất hiệu lực trên 6 tháng hoặc Phiếu yêu cầu có chọn câu trả lời “Có”

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ