Thanh toán quyền lợi bảo hiểm: Bất kỳ lúc nào kể từ khi hợp đồng có giá trị tài khoản/ tiền mặt/ đáo hạn.

Thanh toán quyền lợi Khuyến học: thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm học.

Yêu cầu thanh toán bao gồm:

  1. Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại
  2. Hủy HĐ nhận Giá trị hoàn lại
  3. Rút 1 phần Giá trị tài khoản liên kết chung
  4. Quyền lợi tiền mặt định kỳ
  5. Đáo hạn

Thủ tục: Nộp Phiếu yêu cầu thanh toán Quyền lợi HĐBH; giao dịch (2) & (5) cần hoàn trả bản chính bộ hợp đồng

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ