Hướng dẫn điều chỉnh các thông tin hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

Yêu cầu thanh toán từ giá trị Hợp đồng Bảo hiểm

Khi Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực, quý khách có thể rút tiền từ Giá trị hoàn lại bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu thêm

Chuyển nhượng Hợp đồng Bảo hiểm

Quý khách có thể chuyển nhượng Hợp đồng Bảo hiểm bất cứ lúc nào khi hợp đồng còn hiệu lực.

Tìm hiểu thêm

Khôi phục Hợp đồng Bảo hiểm

Quý khách có thể khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm Bất kỳ lúc nào trong vòng 24 tháng kể từ kỳ phí mất hiệu lực.

Tìm hiểu thêm

Yêu cầu thay đổi/điều chỉnh liên quan Hợp đồng bảo hiểm

Quý khách có thể thay đổi các thông tin liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm khi hợp đồng còn hiệu lực.

Tìm hiểu thêm

Tài liệu khác

Các tài liệu hợp đồng khác.

Tìm hiểu thêm

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ