Phúc lợi cho nhân viên là ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng cho đội ngũ nhân viên nòng cốt là một trong những giải pháp cốt lõi để gìn giữ và phát triển nhân tài, giúp doanh nghiệp đi đến thành công. .

Giải pháp phúc lợi cho nhân viên của Sun Life Việt Nam là bước đi thông minh và linh hoạt cho doanh nghiệp, giúp cung cấp Quỹ tiết kiệm hiệu quả cho Nhân viên, đồng thời bảo vệ tài chính cho nhân viên trước các rủi ro trong cuộc sống.   .


Các sản phẩm phúc lợi cho nhân viên

Phúc lợi cho nhân viên hấp dẫn để tưởng thưởng và giữ chân nhân tài

Bảo An Phú

Bảo vệ trong 10 năm
  • Đóng phí chỉ 3 năm
  • Chi trả khi rủi ro
  • Tích lũy an toàn, hiệu quả
Sản phẩm phúc lợi cho nhân viên - Bảo An Phú