Hội đồng thành viên

Ông Shiney Prasad

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Bà Carene Chia

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ông Larry Madge

Thành viên

Ban điều hành

Ông Larry Madge

Tổng Giám đốc

Ông Đào Quốc Bảo

Phó Tổng Giám đốc, Khách hàng Doanh nghiệp

Ông Deepak Budhiraja

Phó Tổng Giám đốc, Công nghệ Thông tin và Dịch vụ Khách hàng

Ông Matthew Mohr

Phó Tổng Giám đốc, Định phí và Quản lý rủi ro

Bà Trần Thu Hằng

Phó Tổng Giám đốc, Quản trị Nguồn Nhân lực

Ông Nguyễn Hữu Luân

Phó Tổng Giám đốc, Các Kênh Phân phối và Marketing

Bà Hoàng Bích Vân

Phó Tổng Giám đốc, Tài chính

Bà Phạm Thị Như Yến

Phó Tổng Giám đốc, Tuân thủ

Ông Nguyễn Việt Dũng

Phó Tổng Giám đốc,
Kênh Kinh doanh Liên kết với Ngân hàng

Bà Vũ Thị Thúy Hằng

Phó Tổng Giám đốc, Pháp lý

Ông Bùi Hoàng Minh

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Khách hàng