Các thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ

 Các thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ

Thuật ngữ bảo hiểm

Tìm hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong bảo hiểm.

 

A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

B

 • Bên mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm là người kê khai, ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp Đồng của Sun Life Việt Nam. Bên mua bảo hiểm có thể là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Về đầu trang

 

Đ

 • Đồng bảo hiểm

là nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm theo nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi (phí bảo hiểm) và trách nhiệm (bồi thường, chi phí) theo tỉ lệ.

 • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Về đầu trang

 

G

 • Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm

là văn bản yêu cầu bảo hiểm của bên mua bảo hiểm, được thực hiện theo mẫu của Sun Life Việt Nam.

 • Giá trị tài khoản hợp đồng

là số tiền được tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm được phân bổ sau khi đã trừ đi Khoản khấu trừ hàng tháng và các khoản nợ (nếu có).

 • Giá trị hoàn lại

là số tiền mà Sun Life Việt Nam sẽ trả lại cho Bên mua bảo hiểm khi Hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ trước Ngày đáo hạn hợp đồng

Về đầu trang

 

H

 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

bao gồm Giấy Yêu cầu bảo hiểm, giấy xác nhận và bất cứ thông tin nào bằng văn bản có liên quan đến việc yêu cầu tham gia Hợp đồng bảo hiểm do đích thân Bên mua bảo hiểm hoặc do đại diện hợp pháp của Bên mua bảo hiểm (trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là một tổ chức) ký tên và cung cấp cho Sun Life Việt Nam.

 • Hợp đồng bảo hiểm

là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và Sun Life Việt Nam, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, Sun Life Việt Nam phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự hiện bảo hiểm.

Về đầu trang

 

N

 • Người được bảo hiểm

Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

Tên Người được bảo hiểm được thể hiện trong Trang hợp đồng. Tùy theo chính sách của từng công ty bảo hiểm, người được bảo hiểm có thể là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài. Nếu người được bảo hiểm là người nước ngoài thì thời hạn bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm ngắn hơn thời hạn người được bảo hiểm cư trú tại Việt Nam.

 • Người thụ hưởng:

người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.

 • Ngày hiệu lực

là ngày Bên Mua Bảo Hiểm hoàn thành hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đóng đầy đủ Phí Bảo Hiểm tạm tính nếu hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được Sun Life Việt Nam chấp nhận và Người Được Bảo Hiểm còn sống tại thời điểm Sun Life chấp nhận bảo hiểm. Ngày hiệu lực được ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm.

 • Ngày Chấm Dứt Hợp Đồng Bảo Hiểm

là ngày Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt theo quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

 • Ngày Đáo Hạn

là ngày cuối cùng của thời hạn của Hợp đồng bảo hiểm được ghi nhận trên Giấy chứng nhận bảo hiểm nếu hợp đồng còn hiệu lực đến thời điểm đó.

 • Ngày kỷ niệm hợp đồng bảo hiểm

là ngày kỷ niệm tương ứng hàng năm của ngày hiệu lực hợp đồng trong suốt thời gian hợp đồng. Nếu năm mà không có ngày này thì ngày cuối cùng của tháng đó sẽ là ngày kỉ niệm hợp đồng.

 • Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

là ngày mà phí bảo hiểm cơ bản cần được đóng đầy đủ theo các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng

 • Năm Hợp Đồng

là khoảng thời gian 01 năm dương lịch kể từ Ngày Hiệu Lực hoặc từ Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng.

Về đầu trang

 

P

 • Phụ lục Hợp đồng

là một phần của Hợp đồng, bao gồm: Trang Thông tin cơ bản của Hợp đồng và các giấy tờ hợp lệ phát sinh từ Hợp đồng được xác nhận hoặc chấp thuận bởi Sun Life Việt Nam.

 • Phí bảo hiểm cơ bản

là khoản phí đóng cho sản phẩm bảo hiểm chính, được ghi nhận trong hợp đồng hoặc xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có). Thông thường, phí cơ bản được phân bổ vào tài khoản của người mua bảo hiểm (sau khi đã trừ đi mức phí tham gia).

Về đầu trang

 

Q

 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản

là quyền lợi được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có), là quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm chính của Hợp đồng bảo hiểm.

 • Quyền lợi bảo hiểm bổ sung

là quyền lợi được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có), là quyền lợi bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung tương ứng với các Điều khoản của (các) sản phẩm bổ sung được đính kèm trong Hợp đồng bảo hiểm.

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn

là số tiền trả cho những người thừa kế nếu người được bảo hiểm bị chết do tai nạn.

Về đầu trang

 

S

 • Sự kiện bảo hiểm

là sự kiện khách quan do người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm thỏa thuận, hoặc được quy định bởi cơ quan luật pháp. Khi một sự kiện bảo hiểm xảy ra (tử vong, thương tật, tai nạn, nằm viện, khám chữa bệnh…) thì công ty phải chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm/người thụ hưởng.

 • Sản phẩm bổ trợ

là sản phẩm bảo hiểm bổ sung kèm theo Hợp đồng chính mà Sun Life Việt Nam cung cấp cho Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người khác theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm, phù hợp với quy định của Sun Life Việt Nam và pháp luật.

 • Số tiền bảo hiểm

là số tiền được ghi nhận trên hợp đồng bảo hiểm mà theo đó doanh nghiệp xác định quyền lợi bảo hiểm chi trả cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

 • Số tiền bảo hiểm gốc

là số tiền bảo hiểm của hợp đồng tại thời điểm phát sinh hiệu lực.

Về đầu trang

 

T

 • Thời hạn bảo hiểm

là khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực và duy trì quyền lợi cho người tham gia.

 • Thời Hạn Hợp Đồng

Là khoảng thời gian được tính từ Ngày Hiệu Lực đến Ngày Đáo Hạn.

 • Tuổi bảo hiểm

là tuổi của Người được bảo hiểm vào sinh nhật vừa qua. Tuổi bảo hiểm được dùng làm cơ sở tính phí bảo hiểm, chi trả quyền lợi bảo hiểm và áp dụng các Quy tắc và Điều khoản có liên quan khác của Hợp đồng bảo hiểm.

 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

là tình trạng bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của: hai tay, hai chân, một tay và một chân, hai mắt, một tay và một mắt, một chân và một mắt.

 • Thương tật bộ phận vĩnh viễn

là thương tật thân thể làm cho Người được bảo hiểm vĩnh viễn mất đi chức năng hoạt động bình thường của một hay nhiều bộ phận của cơ thể.

 • Tư vấn tài chính

là người đại diện công ty bảo hiểm ký kết hợp đồng tạm thời và trực tiếp giải quyết vướng mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm.

Về đầu trang