Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Bạn có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm bất kỳ lúc nào khi hợp đồng còn hiệu lực.

Bạn có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm bất kỳ lúc nào khi hợp đồng còn hiệu lực.

Đối với bên mua bảo hiểm mới là cá nhân

Thủ tục:
1. Phiếu yêu cầu Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cá nhân
2. Giấy tờ chứng minh nhân thân của Bên nhận chuyển nhượng
3. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ bảo hiểm
4. Trường hợp BMBH qua đời: Tờ khai nhận di sản thừa kế và chỉ định người đứng tên làm Bên Mua Bảo Hiểm và Giấy chứng tử của BMBH cũ (photo công chứng)
5. Trường BMBH mới tham gia sản phẩm bổ sung thì bổ sung phiếu yêu cầu điều chỉnh kèm tờ khai sức khỏe PA105221111 và phí chênh lệch.
Lưu ý: Trường hợp yêu cầu điều chỉnh được thực hiện qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng/Bưu điện: Phiếu yêu cầu cần được nộp về Sun Life Việt Nam trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày được lập (ngày ghi trên Phiếu yêu cầu).

Đối với bên mua bảo hiểm mới là Doanh nghiệp

Thủ tục:
1. Phiếu yêu cầu Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cho tổ chức
2. Giấy tờ chứng minh nhân thân của Người đại diện doanh nghiệp
3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư…
4. Giấy tờ chứng minh nhân thân của người được bảo hiểm (nếu trước đó chưa cung cấp).
5. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ bảo hiểm
6. Giấy ủy quyền, nếu người đại diện giao dịch với Sun Life không phải là người đại diện theo pháp luật


 Đối với BMBH mới là Cá nhân

Thủ tục:
1. Phiếu yêu cầu chuyển nhượng Hợp đồng cá nhân
2. Giấy tờ chứng minh nhân thân của người được bảo hiểm (nếu trước đó chưa cung cấp)
3. Công văn của Doanh nghiệp thông báo chuyển nhượng (đính kèm danh sách) hoặc Người đại diện doanh nghiệp ký tên và đóng dấu trên Phiếu yêu cầu chuyển nhượng.
4. Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin (nếu có thay đổi: thông tin liên hệ, chi tiết nhân thân (nộp kèm chứng minh nhân thân), người thụ hưởng (nộp kèm chứng minh nhân thân)).
5. Phiếu yêu cầu thay đổi chữ ký (nếu có thay đổi).

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy