Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm

Khách hàng có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm bất kỳ lúc nào trong vòng 24 tháng kể từ kỳ phí mất hiệu lực.

Thủ tục: 

1. Phiếu yêu cầu khôi phục hiệu lực HĐ

- Nếu HĐ mất hiệu lực từ 6 tháng trở xuống, sử dụng mẫu biểu PA112220922

- Nếu HĐ mất hiệu lực trên 6 tháng, sử dụng mẫu biểu PA19221111

2. Thanh toán đủ các kỳ phí đến hạn đã qua (bổ sung thêm 1 kỳ phí nếu còn không quá 15 ngày là đến ngày định kỳ đóng phí tiếp theo sau khi khôi phục).

3. Tờ khai sức khỏe nếu HĐ mất hiệu lực trên 6 tháng hoặc Khách hàng chọn câu trả lời “Không cam kết” trên Phiếu yêu cầu PA112220922.

Lưu ý: Trường hợp yêu cầu điều chỉnh được thực hiện qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng/Bưu điện: Phiếu yêu cầu cần được nộp về Sun Life Việt Nam trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày được lập (ngày ghi trên Phiếu yêu cầu)

Bạn có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm bất kỳ lúc nào trong vòng 24 tháng kể từ kỳ phí mất hiệu lực.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy