Hồ sơ yêu cầu quyền lợi bảo hiểm

Hướng dẫn hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bao gồm:

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp Bằng chứng về Bệnh hiểm nghèo của NĐBH do các cơ quan có thẩm quyền cấp và một số tài liệu khác.

Tìm hiểu thêm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi cho thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp Kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật và một số tài liệu khác.

Tìm hiểu thêm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp giấy chứng tử và một số tài liệu khác.

Tìm hiểu thêm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi hỗ trợ viện phí

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp giấy ra viện và một số tài liệu khác.

Tìm hiểu thêm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi cho thương tật bộ phận vĩnh viễn

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp Kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật và một số tài liệu khác.

Tìm hiểu thêm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi hỗ trợ đóng phí

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm (trường hợp tử vong hoặc trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn) và một số tài liệu khác.

Tìm hiểu thêm

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy