Yêu cầu thanh toán từ giá trị hợp đồng bảo hiểm

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm: Bất kỳ lúc nào kể từ khi hợp đồng có giá trị tài khoản/ tiền mặt/ đáo hạn.

Thanh toán quyền lợi Khuyến học: thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm học.

Yêu cầu thanh toán bao gồm:

  1. Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại
  2. Hủy HĐ nhận Giá trị hoàn lại
  3. Rút 1 phần Giá trị tài khoản liên kết chung
  4. Quyền lợi tiền mặt định kỳ
  5. Đáo hạn

Thủ tục: Nộp  Phiếu yêu cầu thanh toán Quyền lợi HĐBH; giao dịch (2) & (5) cần hoàn trả bản chính bộ hợp đồng; Giao dịch (3) đối với SUN – Sống Chủ Động, Giá trị tài khoản sau giao dịch cần đảm bảo còn tối thiểu 5 triệu đồng.

  • Trường hợp yêu cầu điều chỉnh được thực hiện qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng/Bưu điện: Phiếu yêu cầu cần được nộp về Sun Life Việt Nam trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày được lập (ngày ghi trên Phiếu yêu cầu)

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy