Yêu cầu thanh toán từ giá trị hợp đồng bảo hiểm

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm: (Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại, Hủy HĐ nhận Giá trị hoàn lại, Rút 1 phần Giá trị tài khoản liên kết chung, Quyền lợi tiền mặt định kỳ, Đáo hạn, Quyền lợi học vấn).

Thanh toán quyền lợi Khuyến học: (Áp dụng khi NTH quyền lợi khuyến học đạt điểm trung bình cuối năm theo quy định tại điều khoản sản phẩm)

Trường hợp yêu cầu điều chỉnh được thực hiện qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng/Bưu điện: Phiếu yêu cầu cần được nộp về Sun Life Việt Nam trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày được lập (ngày ghi trên Phiếu yêu cầu)

 

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy