Ban Điều Hành

Ban điều hành

Ông Lý Thành Nhơn Ông Lý Thành Nhơn

 

Ông Lý Thành Nhơn 

(Luc Nhon Ly)

Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc

Ông Matthew Jordan Mohr Ông Matthew Jordan Mohr

 

Ông Matthew Jordan Mohr

Phó Tổng Giám đốc, Tài chính

Bà Trần Thu Hằng Bà Trần Thu Hằng

 

Bà Trần Thu Hằng

Phó Tổng Giám đốc, Quản trị Nguồn Nhân lực

Ông Nguyễn Thanh Huy Ông Nguyễn Thanh Huy

 

Ông Nguyễn Thanh Huy

Phó Tổng Giám đốc, Vận hành

Ông Việt Dũng Ông Việt Dũng

 

Ông Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc Điều hành, Các Kênh Kinh doanh

Ông Đào Quốc Bảo Ông Đào Quốc Bảo

 

Ông Đào Quốc Bảo

Phó Tổng Giám đốc, Khách hàng Doanh nghiệp

Ông Bùi Hoàng Minh Ông Bùi Hoàng Minh

 

Ông Bùi Hoàng Minh

Phó Tổng Giám đốc, Kỹ thuật số và Chuyển đổi

Bà Nguyễn Liên Phương Bà Nguyễn Liên Phương

 

Bà Nguyễn Liên Phương

Phó Tổng Giám đốc, Định phí Bảo hiểm

Ông Vũ Văn Thanh Ông Vũ Văn Thanh

 

Ông Vũ Văn Thanh

Giám đốc Điều hành Công nghệ Thông Tin

Bà Thúy Hằng Bà Thúy Hằng

 

Bà Vũ Thị Thúy Hằng

Phó Tổng Giám đốc, Pháp lý

Bà Như Yến Bà Như Yến

 

Bà Phạm Thị Như Yến

Phó Tổng Giám đốc, Tuân thủ

Lâm Vũ Thắng Lâm Vũ Thắng

 

Ông Lâm Vũ Thắng

Phó Tổng Giám đốc, Các Kênh Phân Phối

Bà Như Yến Bà Như Yến

 

Ông Đặng Đức Huy

Phó Tổng Giám đốc, Đối tác Kinh doanh Chiến lược

Anh Tuấn Anh Anh Tuấn Anh

 

Ông Vũ Tuấn Anh

Phó Tổng Giám đốc, Chiến lược Kinh doanh