Ban Điều Hành

Ban điều hành

Ông Lý Thành Nhơn Ông Lý Thành Nhơn

 

Ông Lý Thành Nhơn 

(Luc Nhon Ly)

Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc

Bà Như Yến Bà Như Yến

 

Bà Phạm Thị Như Yến

Phó Tổng Giám đốc, Tuân thủ

Ông Đào Quốc Bảo Ông Đào Quốc Bảo

 

Ông Đào Quốc Bảo

Phó Tổng Giám đốc, Khách hàng Doanh nghiệp

Bà Trần Thu Hằng Bà Trần Thu Hằng

 

Bà Trần Thu Hằng

Phó Tổng Giám đốc, Quản trị Nguồn Nhân lực

Ông Nguyễn Hữu Luân Ông Nguyễn Hữu Luân

 

Ông Nguyễn Hữu Luân

Phó Tổng Giám đốc các Kênh Phân Phối

Bà Hoàng Bích Vân Bà Hoàng Bích Vân

 

Bà Hoàng Bích Vân

Phó Tổng Giám đốc, Tài chính

Bà Phan Thị Mai Thảo Bà Phan Thị Mai Thảo

 

Bà Phan Thị Mai Thảo

Giám đốc Điều hành Marketing

Ông Việt Dũng Ông Việt Dũng

 

Ông Nguyễn Việt Dũng

Phó Tổng Giám đốc, Kênh Kinh doanh Liên kết với Ngân hàng

Ông Matthew Jordan Mohr Ông Matthew Jordan Mohr

 

Ông Matthew Jordan Mohr

Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Quản trị Rủi ro

Ông Vũ Văn Thanh Ông Vũ Văn Thanh

 

Ông Vũ Văn Thanh

Giám đốc Điều hành Công nghệ Thông Tin

Bà Nguyễn Liên Phương Bà Nguyễn Liên Phương

 

Bà Nguyễn Liên Phương

Giám đốc Điều hành Định phí Bảo hiểm

Bà Thúy Hằng Bà Thúy Hằng

 

Bà Vũ Thị Thúy Hằng

Phó Tổng Giám đốc, Pháp lý

Ông Bùi Hoàng Minh Ông Bùi Hoàng Minh

 

Ông Bùi Hoàng Minh

Phó Tổng Giám đốc, Dịch Vụ Khách Hàng

Ông Nguyễn Thanh Huy Ông Nguyễn Thanh Huy

 

Ông Nguyễn Thanh Huy

Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh

Bà Trung Trinh Bà Trung Trinh

 

Bà Huỳnh Bảo Trung Trinh

Giám đốc Điều hành, Kênh Đại Lý