Yêu cầu thay đổi/điều chỉnh liên quan hợp đồng bảo hiểm

Các yêu cầu thay đổi/điều chỉnh liên quan Hợp đồng bảo hiểm

(Chỉ thực hiện khi HĐ còn hiệu lực, ngoại trừ yêu cầu điều chỉnh thông tin liên hệ)
Trường hợp yêu cầu điều chỉnh được thực hiện qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng/Bưu điện: Phiếu yêu cầu cần được nộp về Sun Life Việt Nam trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày được lập (ngày ghi trên Phiếu yêu cầu)

I. Điều chỉnh thông tin các bên

(Sử dụng mẫu biểu “Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân”)

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.

Thủ tục: Nộp kèm Giấy tờ chứng minh nhân thân:

Điều chỉnh 1 chi tiết:

 • Chứng minh nhân dân; hoặc
 • Căn cước công dân; hoặc
 • Giấy khai sinh; hoặc
 • Hộ chiếu

Điều chỉnh 2 chi tiết trở lên, Khách hàng nộp thêm:

 • Quyết định cải chính hộ tịch; hoặc
  Xác nhận của Chính quyền địa phương 2 người là 1.

Lưu ý: Trường hợp KH được cấp CCCD gắn chip, không thể bổ sung xác nhận của chính quyền địa phương: KH cần đem CCCD đến quầy CS quét QR trên CCCD để xác định số CMND trước đó của KH.

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào

Lưu ý: Khách hàng vui lòng cập nhật thông tin liên hệ khi có thay đổi để đảm bảo nhận các thông tin từ Sun Life.

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào

Thủ tục:

 • Nộp kèm Giấy tờ chứng minh nhân thân của Người thụ hưởng;

Lưu ý:

 • Tổng tỉ lệ thụ hưởng chỉ định cho hợp đồng = 100%;
 • Thỏa mối quan hệ bảo hiểm với NĐBH Sản phẩm chính (Vợ - chồng, Ông bà nội/ngoại - cháu, cha mẹ - con cái, anh chị em ruột);
 • Không giới hạn số lần điều chỉnh Người thụ hưởng trong suốt thời hạn hợp đồng.

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào

Thủ tục/Lưu ý:

 • Nộp kèm Giấy tờ chứng minh nhân thân của Người thụ hưởng quyền lợi khuyến học.
 • Thỏa mối quan hệ bảo hiểm với NĐBH: Là con của Người được bảo hiểm
  Chỉ có 1 người thụ hưởng QLKH trong 1 HĐ tại mỗi thời điểm.

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào

Thủ tục:

Nghề nghiệp:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc
(ii) Hợp đồng lao động, hoặc
(iii) Giấy xác nhận nghề nghiệp của chính quyền địa phương


Đi nước ngoài:

(i) Visa, passport
(ii) Bản sao giấy tờ chứng minh mục đích ra nước ngoài (nếu có).

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào khi Hợp đồng còn hiệu lực.

Thủ tục: Sử dụng mẫu Phiếu yêu cầu thay đổi chữ ký mẫu 

Cách thức nộp Phiếu yêu cầu: Trung tâm Dịch vụ Khách hàng.

Lưu ý: 

- Phiếu yêu cầu cần được nộp về Trung tâm DVKH Sun Life Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày lập (ngày ghi trên Phiếu yêu cầu).

II. Điều chỉnh hợp đồng

(sử dụng mẫu biểu “Phiếu yêu cầu điều chỉnh hợp đồng”)

A. Yêu cầu điều chỉnh hợp đồng cần nộp kèm PHÍ

Thời điểm:

 • Trong 21 ngày cân nhắc; hoặc
 • Trước khi đến hạn nộp phí 30 ngày hoặc trong thời gian gia hạn nộp phí

Lưu ý:

 • Thanh toán đủ các kỳ phí đến hạn đã qua.
 • Không áp dụng điều chỉnh định kỳ “Tháng” đối với hợp đồng tham gia (nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm) từ ngày 08/11/2016.

Kể từ 19/06/2018: không đổi được định kỳ đóng phí Quý <2 triệu đồng cho sản phẩm chính. Quy định này áp dụng cho tất cả các HĐBH (ngoại trừ 2 sản phẩm Bảo An Bình và Bảo An Toàn)

Sản phẩm truyền thống

Thời điểm: Trong 21 ngày cân nhắc.

Thủ tục: Bổ sung phí chênh lệch

Sản phẩm Liên Kết chung

Có thể thực hiện trong 21 ngày cân nhắc và kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo.

Thủ tục:

- Nộp kèm Tờ khai sức khỏe hoặc phiếu yêu cầu điều chỉnh kèm tờ khai sức khỏe PA105221111 (trường hợp tăng STBH sau 21 ngày)

- Bổ sung phí chênh lệch

Lưu ý:

- Sản phẩm Bảo An Phúc: tuổi tối đa tăng STBH = 50 tuổi

- Không áp dụng thay đổi sau 21 ngày đối với sản phẩm Bảo An Khang & An Nhiên Vui Sống 

Sản phẩm Liên Kết Đơn Vị

Thời điểm: Có thể thực hiện trong 21 ngày cân nhắc và kỷ niệm năm hợp đồng tiếp theo.

Thủ tục:

- Nộp kèm Tờ khai sức khỏe hoặc phiếu yêu cầu điều chỉnh kèm tờ khai sức khỏe PA105221111 (trường hợp tăng STBH sau 21 ngày)

- Bổ sung phí chênh lệch tại thời điểm nộp phiếu yêu cầu (trường hợp thực hiện trong 21 ngày cân nhắc) hoặc nộp phí trong 60 ngày gia hạn so với kỷ niệm năm (trường hợp thực hiện tại kỷ niệm năm).

Sản phẩm bổ sung

Thời điểm:

 • Trong 21 ngày cân nhắc; hoặc
 • Trước khi đến hạn nộp phí 30 ngày hoặc trong thời gian gia hạn nộp phí.
 • Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung- Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện, SUN - Sống Chất thì áp dụng tại kỉ niệm năm.

Thủ tục:

- Nộp kèm Tờ khai sức khỏe/phiếu yêu cầu điều chỉnh kèm tờ khai sức khỏe PA105221111 (trường hợp tăng STBH sau 21 ngày).

- Thanh toán đủ các kỳ phí đến hạn và phí chênh lệch.

Sản phẩm truyền thống:

Thời điểm: Trong 21 ngày cân nhắc hoặc 30 ngày trước kỳ phí kế tiếp hoặc trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí.

Thủ tục:

- Nộp kèm Tờ khai sức khỏe hoặc phiếu yêu cầu điều chỉnh kèm tờ khai sức khỏe PA105221111 (trường hợp yêu cầu sau 21 ngày) hoặc HĐ còn trong 21 ngày cân nhắc nhưng chưa có sản phẩm bổ sung nào của Người được bảo hiểm bổ sung và Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm bổ sung mới.

- Bổ sung phí chênh lệch.

Sản phẩm Liên Kết chung:

Thời điểm: Trong 21 ngày cân nhắc hoặc vào kỷ niệm tháng hợp đồng gần nhất.

Thủ tục:

- Nộp kèm Tờ khai sức khỏe hoặc phiếu yêu cầu điều chỉnh kèm tờ khai sức khỏe PA105221111 (trường hợp yêu cầu sau 21 ngày) hoặc HĐ còn trong 21 ngày cân nhắc nhưng chưa có sản phẩm bổ sung nào của Người được bảo hiểm bổ sung và Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm bổ sung mới.

- Bổ sung phí chênh lệch.

Sản phẩm Liên Kết Đơn Vị

Thời điểm: Trong 21 ngày cân nhắc hoặc vào kỷ niệm tháng hợp đồng gần nhất.

Thủ tục:

- Nộp kèm Tờ khai sức khỏe hoặc phiếu yêu cầu điều chỉnh kèm tờ khai sức khỏe PA105221111 (trường hợp yêu cầu sau 21 ngày) hoặc HĐ còn trong 21 ngày cân nhắc nhưng chưa có sản phẩm bổ sung nào của Người được bảo hiểm bổ sung và Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm bổ sung mới.

- Bổ sung phí chênh lệch.

Lưu ý:

- Không áp dụng khi sản phẩm chính là Sản phẩm gói, Bảo An Toàn và Bảo An Bình.

- Không áp dụng sau 21 ngày đối với sản phẩm Bảo An Phú, Bảo An Tâm và Bảo Thịnh Vượng.

Hủy bỏ sản phẩm phụ

- Thời điểm: Trong 21 ngày cân nhắc hoặc 30 ngày trước kỳ phí kế tiếp hoặc trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí.

- Thủ tục: Thanh toán đủ các kỳ phí đến hạn đã qua.

Điều chỉnh Phí cơ bản (liên kết chung)̣

Thời điểm: Trong 21 ngày cân nhắc

Thủ tục: Bổ sung phí chênh lệch.

B. Điều chỉnh khác

Bảo Nhân Trí:

Thời điểm: Một lần trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm.

Thủ tục/Lưu ý: Điều chỉnh lựa chọn quyền lợi học vấn không làm thay đổi phí đóng của hợp đồng

Nâng Bước Con Yêu:

Thời điểm: Trong 21 ngày và một lần trước khi kết thúc thời hạn đóng phí.

Thủ tục/Lưu ý:

- Điều chỉnh trong 21 ngày: Nộp thêm phí

- Nếu điều chỉnh sau 21 ngày, chỉ áp dụng chuyển từ lựa chọn 4 sang 1

Thời điểm: Trước khi đến hạn nộp phí 30 ngày hoặc trong thời gian gia hạn nộp phí.

Thủ tục/Lưu ý: Chỉ áp dụng cho HĐ truyền thống có điều khoản này và Phí BH được đóng đầy đủ tối thiểu là 5 năm.

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.

Thủ tục/Lưu ý: Chọn Yêu cầu khác trên Phiếu yêu cầu điều chỉnh, nộp kèm Tờ khai sức khỏe và bản sao chứng từ y khoa (nếu có).

Thời điểm: Ngày kỉ niệm năm hợp đồng khi Hợp đồng còn hiệu lực

Cách thức: Bên mua bảo hiểm (BMBH) nhận email/SMS thông báo có Bản tin thường niên, BMBH vào ứng dụng my Sun Life để xem chi tiết.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Bằng việc chọn vào ô phía trên, Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam và các bên được ủy quyền bởi Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý thông tin do Tôi cung cấp để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tư vấn Tài chính có thể liên hệ để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mà Tôi đang quan tâm trong khoảng thời gian 7:00 đến 21:00 giờ hằng ngày. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy