Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện

Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo; bao hiem benh hiem ngheo

Lập kế hoạch tài chính bằng cách tham gia các giải pháp bảo hiểm nhân thọ - bảo hiểm sức khỏe, đặc biệt bảo hiểm bệnh hiểm nghèo là một trong những cách đơn giản để dự phòng trước các rủi ro và giảm gánh nặng tài chính khi cần điều trị y tế.

Sản phẩm bổ sung bảo hiểm bệnh hiểm nghèo toàn diện của Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam giúp bảo vệ trước mọi giai đoạn bệnh với danh sách bệnh lên đến 83 bệnh hiểm nghèo (*).

Bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em.

Bảo hiểm thêm cho các biến chứng tiểu đường

Tổng quyền lợi lên đến 150% Số Tiền Bảo Hiểm

* Vui lòng tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ -  bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo toàn diện để biết thêm chi tiết.

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm

30 ngày tuổi – 65 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm

75 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

5 năm – 20 năḿ