Ban điều hành

Hội đồng thành viên

 

Ông Shiney Prasad

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

 

Bà Carene Chia

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên

 

Ông Larry Madge

Thành viên

Ban điều hành

 

Ông Larry Madge

Tổng Giám đốc

 

Ông Đào Quốc Bảo

Phó Tổng Giám đốc, Khách hàng Doanh nghiệp

 

Ông Matthew Mohr

Phó Tổng Giám đốc, Định phí và Quản lý rủi ro

 

Bà Trần Thu Hằng

Phó Tổng Giám đốc, Quản trị Nguồn Nhân lực

 

Ông Nguyễn Hữu Luân

Phó Tổng Giám đốc, Các Kênh Phân phối và Marketing

 

Bà Hoàng Bích Vân

Phó Tổng Giám đốc, Tài chính

 

Bà Phạm Thị Như Yến

Phó Tổng Giám đốc, Tuân thủ

 

Ông Nguyễn Việt Dũng

Phó Tổng Giám đốc,
Kênh Kinh doanh Liên kết với Ngân hàng

 

Bà Vũ Thị Thúy Hằng

Phó Tổng Giám đốc, Pháp lý

 

Ông Bùi Hoàng Minh

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Khách hàng