Chi phí du học của con bạn là bao nhiêu?

Bắt đầu tiết kiệm cho quá trình học vấn của con trẻ chưa bao giờ là quá sớm hay quá muộn! Công cụ này có thể giúp bạn xác định sơ bộ các khoản chi tiêu giáo dục cho con dựa trên nhu cầu và các khoản tiết kiệm của mình. Bạn có thể liên hệ với Tư vấn tài Chính Sun Life để lên kế hoạch tiết kiệm giáo dục cho con cái.

**Chi phí ước tính được cung cấp trong công cụ này chỉ mang tính tham khảo, dựa trên mức học phí trung bình hàng năm của các trường đại học hàng đầu và chi phí sinh hoạt trung bình tại khu vực. Chi phí này có thể sẽ thay đổi trong tương lai.

Chọn khu vực mà bạn muốn con trẻ theo học trong tương lai.
{{ displayCountries(place.name) }}
  • {{ eclocWithLocal }}
Đơn vị tiền tệ: Triệu VNĐ
Học phí hàng năm
{{ formattedNumber(eccost) }}
Chi phí sinh hoạt hàng năm
{{ formattedNumber(eclivingExpense) }}
{{ eclocWithLocal }}
Hãy trả lời một số câu hỏi dưới đây:
Số tiền tiết kiệm của bạn tính đến hiện tại? cho {{ ecname }}
Existing saving should be larger than VND 0
Expected annual return should be less than 10%
Expected annual return should be larger than 0%
Your expected monthly saving should be larger than VND 0
Your expected monthly saving should be less than VND 20,000
Trong {{ ecsavingperiod }} năm your child
{{ ecname }}
Dự tính học ở
  • {{ eclocWithLocal }}
Để có
Học phí hằng năm: {{ formattedNumber(eccost) }}
Chi phí sinh hoạt hằng năm: {{ formattedNumber(eclivingExpense) }}
Chi phí giáo dục
{{ formattedNumber(ecfundneed) }}
{{ formattedNumber(ecprojectedsaving) }}
Khoản tiết kiệm dự kiến của bạn (tỷ lệ hoàn vốn 5%)
{{ formattedNumber(ecshortfall) }}
Thiếu hụt
(dự kiến)
Here you are the countries where you can afford The more saving you have, the more choices of study destinations you get! There is {{ affordableCountries }} out of 9 countries you can afford. There are {{ affordableCountries }} out of 9 countries you can afford.
{{ displayCountries(place.name) }}
{{ formattedNumber(place.fundneed) }}
{{ calEachFundValue(place) }}
Select a destination
  • ^The costs above project the approximate tuition fee and living expenses of 3 to 4 years in the according countries updated in July 2021, including a 5-year inflation expectation rate (4.1% per year) and average yield of HK (1.09% per year).
  • The estimated education cost provided above is for reference only. It is based on the average annual tuiton fee of top tier universities and estimated living expenses of the countries. The estimated living expenses may not cater all individual needs and conditions. There is no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future.