Tin tức - Sự kiện

PHẠM VI & ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Phạm vi khuyến mại: Các Tỉnh/ Thành phố (theo thể lệ chương trình)

Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua các sản phẩm chính và các sản phẩm bổ sung của Sun Life Việt Nam qua Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Công Nghệ Medici (“Medici”); có Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại đồng thời thỏa mãn điều kiện chương trình.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 10.02.2024 đến hết ngày 31.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG

1. Dành cho Khách hàng cá nhân mua các sản phẩm bảo hiểm của Sun Life VN được phân phối qua Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Công Nghệ Medici (“Medici”), cụ thể như sau:

Sản Phẩm Chính

Sản Phẩm Bổ Sung (nếu Khách hàng mua thêm sản phẩm bổ sung đính kèm sản phẩm chính)

SUN – Sống Mới

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo Hiểm Bổ Sung – Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống Chất

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

2. Quà Tặng khuyến mại:

Quà tặng

Giá trị quà tặng

Số lượng quà tặng ước tính (Phiếu)

Đơn giá/ Phiếu (VNĐ)

Phiếu quà tặng Esteem

35% tổng phí bảo hiểm năm hai thực thu (*) (không tính phí đóng thêm của Hợp Đồng) và giá trị quà tặng theo nguyên tắc làm tròn xuống 50.000 VNĐ.

556

500.000

2.000

50.000

(*) Phí bảo hiểm năm hai thực thu bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm.

3. Thời gian tổng kết và trao thưởng:

Thời gian Sun Life VN nhận được Phí bảo hiểm năm hai

Ngày chốt số liệu/Ngày tổng kết

Ngày bắt đầu trao quà tặng

Từ ngày

Đến hết ngày

10/02/2024

31/03/2024

10/04/2024

Từ ngày 20/04/2024

Tìm hiểu thêm về Điều Khoản và Điều kiện chương trình tại đây.